Overig

De kansen die energietransitie biedt

1189

Regionale en lokale initiatieven voor duurzame opwekking van energie

Er is al ontzettend veel over gezegd en geschreven; duurzaamheid en
energietransitie. Gedreven door onder andere het Klimaatakkoord van Parijs richten steeds meer bedrijven en gemeenten zich op een CO2 neutrale energievoorziening. We zijn benieuwd naar de status van deze
transitie in onze regio. Hoe is het gesteld met de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie?

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering heeft de overheid maatregelen genomen. Hiermee wil zij de verdere opwarming van de aarde beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven met duurzame opwekking van energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. Om deze maatschappelijke initiatieven te ondersteunen is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland in 2017 vastgesteld. Met
deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Dat hier gretig gebruik van gemaakt wordt blijkt omdat er meer subsidie is aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is.

€ 150 MILJOEN IN ROTTERDAM

De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld wil concreet invulling geven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Zij ziet energietransitie ook als een vliegwiel voor innovatie, nieuwe bedrijvigheid en extra werkgelegenheid. Daarom maakt het college in totaal € 150 miljoen vrij om
een start te maken met de uitvoering van de energietransitie. Bijvoorbeeld voor schone energie en emissieloze mobiliteit. Zo is er met een stappenplan de bedoeling om Rotterdam te ontwikkelen tot Zero Emissie zone. Gestreefd wordt onder andere om in 2025 alle bevoorrading alleen nog
maar door uitstootvrije voertuigen te laten doen. De gemeente geeft prioriteit aan de CO2-reductie en het bijdragen en het versnellen van de energietransitie. Daarnaast is het bijdragen aan verbeteren van de luchtkwaliteit en vermindering van primaire grondstoffen van belang.

CO2-NEUTRALE HAVEN

Ook voor de haven van Rotterdam is de energietransitie-opgave helder. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven ontwikkelen tot de plaats waar de energietransitie vorm krijgt. Samen met de bedrijven wordt er in 3 stappen gewerkt naar een CO2 -neutrale haven. Efficiency & infrastructuur,
een nieuw energiesysteem en een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem zijn de te nemen stappen. Dat betekent tot nu toe al drie keer op rij minder CO2-uitstoot door de Rotterdamse industrie. Afgelopen jaar was dat 3,8% minder CO2-uitstoot. De belangrijkste oorzaak: een verschuiving in de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales.

NIEUWE KANSEN

Echter zullen fossiele brandstoffen nog jarenlang voorzien in het merendeel van de groeiende energiebehoefte van de wereld. Op de website
van Shell staat te lezen: de grootste uitdaging lijkt toch wel om minder CO2
uit te stoten en tegelijkertijd aan de wereldwijd toenemende vraag naar energie te voldoen. Toch laten vele bedrijven waaronder Shell zich hierdoor niet uit het veld slaan. Met onder andere de bouw van wind- en zonne-energieparken speelt Shell in op de nieuwe kansen die de energietransitie biedt. Andere mogelijkheden om minder fossiele brandstoffen te gebruiken is om wijken aardgasvrij te maken. Daarvoor is extra geld beschikbaar gesteld door de overheid. Elektrische oplossingen, stadsverwarming, biogas en zelfs waterstof moet het verbruik van aardgas verminderen.

LAT LIGT HOOG IN DE DRECHTSTEDEN

In de regio Drechtsteden ligt de lat hoog en gaan ze er helemaal voor om in 2050 energieneutraal te zijn. Met zo’n 30 organisaties zijn er hierover al in 2017 belangrijke afspraken gemaakt. Eén van die organisaties is Amega. Een autobedrijf dat klanten helpt bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Daarom biedt zij naast auto’s met schonere technieken, zoals elektrische en waterstofauto’s, ook een diversiteit aan duurzame mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte van de klant. Om daaraan te kunnen voldoen heeft Amega haar onderneming onder andere uitgebreid met fietsenretail. Om meer organisaties de mogelijkheden van energietransitie te laten zien zijn er in de Drechtsteden regelmatig energiebijeenkomsten.

Bronnen:

Provincie Zuid-Holland,
Gemeente Rotterdam, Rijksoverheid,
Havenbedrijf Rotterdam, Shell,
Drechtsteden, Amega