Overig

Gemeentebegrotingen 2014

788

Het zijn drukke tijden voor de gemeenten in de regio. De gemeentebegrotingen 2014 moeten vastgesteld worden. De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus in de gemeente. Hieronder een greep uit de begrotingen die in de komende weken worden vastgesteld.

Gemeente Papendrecht: Duurzaam werken in crisistijd
De gemeente Papendrecht is een levenskrachtige gemeente die stabiel is in financieel mindere tijden. De heroverwegingen hebben geleid tot kostenreductie, terwijl ook ruimte is gevonden om in te zetten op de speerpunten economie, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid. Daarbij blijven de lasten voor de inwoners laag.

Wethouder Korteland, portefeuillehouder financiën: “Wij hebben de gemeentelijke lasten al vier jaar achter elkaar laag gehouden, de uitgaven beperkt en ruimte gevonden om te investeren in de speerpunten. Daarnaast hoeft een volgend college de eerste twee jaar geen maatregelen te nemen om financieel op orde te blijven. Financieel een prima plaatje, maar ik ben vooral blij hoe Papendrecht levendiger, groener en duurzamer is dan bij de start van dit college. Daarbij is veel te danken aan de inzet van inwoners en bedrijven die zich niet door de crisis laat weerhouden en initiatief durven te nemen.”

In 2014 is een positief resultaat van ruim € 900.000,- begroot.

Meer weten? www.papendrecht.nl

Gemeente Zwijndrecht: Voorzichtigheid blijft geboden
B&W van Zwijndrecht is tevreden een sluitende begroting 2014 te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Minder gunstig ziet de prognose eruit voor de jaren daarna. Voor verdere bezuinigingen gaat het college de komende tijd keuzes in kaart brengen en die met de gemeenteraad bespreken. Met de raad zal ook bekeken worden op welke wijze de bevolking, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven betrokken kunnen worden bij de afwegingen.

Met een grote inbreng van het bedrijfsleven wordt gewerkt aan een nieuw economisch actieprogramma. Het bestaande programma is nagenoeg geheel uitgevoerd. De gemeente heeft ook een aantal grote projecten kunnen afronden, zoals het Educatief Plein in Heerjansdam en de stationsomgeving. Over de beoogde Multifunctionele Accommodatie Kort Ambacht ligt definitieve besluitvorming in het verschiet. In 2014 speelt nog steeds het vraagstuk rond het zwembad. B&W heeft aan de gemeenteraad toegezegd twee varianten uit te werken: ‘opknappen van De Hoge Devel voor minstens tien jaar’ en ‘een zwembad voor de Zwijn-drechtse waard op de locatie van De Louwert onder nader door de raad te stellen voorwaarden’. Over de huisvesting voor het onderwijs verwacht B&W in 2014 met de gemeenteraad knopen door te hakken.

Meer weten? www.zwijndrecht.nl

Gemeente Alblasserdam: Oogsten
B&W van Alblasserdam heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 vastgesteld. De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 12 november 2013. Het motto van deze begroting is ‘Oogsten’: in 2014 rondt het college het collegeprogramma 2010-2014 af en wordt goed zichtbaar wat het heeft opgeleverd voor Alblasserdam.

Begin 2014 staat de evaluatie van het collegeprogramma 2010-2014 met de thema’s Meedoen, Duurzaamheid, Vrijetijdseconomie, Structuurvisie, Dienstverlening en Solide financiële basis op het programma. Naast de al gerealiseerde resultaten uit dit programma gaat het college verder met de uitvoering van een paar belangrijke dossiers.

Meer weten? www.alblasserdam.nl

Gemeente Sliedrecht: Klein positief saldo
In de Kadernota 2014 is aangegeven dat het jaar 2014 met klein positief saldo sluit maar dat er de jaren daarna rekening gehouden moet worden met een tekort. Dit beeld blijft nagenoeg gehandhaafd in de begroting 2014. De Kadernota geeft de uitgangspunten en invulling van nieuw beleid aan voor de begroting 2014. Er zijn wat tegenvallers vanuit 2013 die we wel moeten meenemen in de begroting 2014, maar ondanks dat hoeven we voor 2014 geen extra maatregelen te nemen. En dat is bij gelijkblijvende lasten een mooi resultaat,” aldus wethouder Hans Tanis.

Meer weten? www.sliedrecht.nl

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: Op peil houden
Op peil houden van de bestaande voorzieningen, investeren in nieuwe scholencluster(s) en infrastructuur en de lasten voor de inwoners niet verhogen. Dat is de strekking van de sluitende begroting voor 2014 van het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht. Wethouder André Flach (financiën): “De opdracht die dit college zichzelf heeft gesteld, is zorgen dat onze inwoners in een mooie en groene gemeente kunnen wonen, met voorzieningen dicht bij huis. Door aan het begin van deze collegeperiode fors te bezuinigen, is een stabiele financiële basis gecreëerd. Daar hebben we nu al meerdere jaren profijt van. We letten kritisch op wat we uitgeven en inkopen en waar dat kan werken we efficiënter. Daarom hoeven we niet extra te bezuinigen.”

Meer weten? www.h-i-ambacht.nl

Gemeente Hardinxveld-Giessendam: Sluitende begroting 2014
Het college van B&W heeft de programmabegroting voor 2014-2017 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Theo Boerman: “De afgelopen twee jaar heeft de gemeenteraad verschillende bezuinigingen doorgevoerd. Daardoor is het nu gelukt om een sluitende begroting te presenteren.” De raad spreekt zich op donderdag 7 november uit over de begroting van het college.

Ondanks de voortdurende economische crisis en bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk sluit de begroting van 2014 met een overschot van € 3.000. Dit blijft over nadat een bedrag van € 400.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, als extra buffer voor de opvang van risico’s in de toekomst. Een van deze risico’s betreft de bouwgrondexploitaties. De afgelopen jaren zijn de opbrengsten uit de bouwgrondexploitaties flink tegengevallen.

Meer weten? www.hardinxveld-giessendam.nl

Gemeente Giessenlanden: Vitaal de toekomst in
Het college van B&W van Giessenlanden presenteert haar begroting voor 2014 met de titel ‘Vitaal de toekomst in’. De kernboodschap: er ligt een solide financiële basis die ruimte biedt voor investeringen in de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Met deze laatste begroting van de raadsperiode legt het college zo een fundament voor een vitale toekomst van Giessenlanden. Om de investeringen mogelijk te maken, zijn bezuinigingen doorgevoerd en blijven verdere stappen noodzakelijk.

Het college legde een toekomstvisie neer, gebaseerd op drie pijlers: een gezond financieel perspectief, vitaal burgerschap en een efficiënte en effectieve organisatie. De bezuinigingen die dit oplevert, maken investeringen in de samenleving mogelijk. Wethouder Harmen Akkerman: “We hebben gekozen voor een nieuwe verhouding tussen onze inwoners en de gemeente. Een verhouding waarbij veel meer dan nu de burger zelf aan het roer staat. Er zijn keuzes nodig hoe wij dit als gemeente faciliteren. Dit zal niet altijd makkelijk zijn, maar alleen dan kunnen we investeren in een vitale, toekomstbestendige gemeenschap.”

Meer weten? www.giessenlanden.nl