Overig

Het motto van Overwater: Kennis, advies en uitvoering’

523

Vol trots meldt Ad Woestenberg dat Overwater één van de grootste en meest gerenommeerde adviesbureaus in Nederland is voor wat betreft grondzaken en rentmeesterij. Overwater is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van het landelijke dorp Strijen.

De historie van Overwater begint meer dan twee eeuwen terug. Rond 1800 woonde de familie Overwater in Strijensas waar zij de kost verdienden als veerlieden, herbergier en boer. In 1804 ging Arij Overwater grond beheren over ‘de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche’ en werd hij rentmeester. Overwater verzorgde eveneens de jacht in de Hoeksche Waard voor het koninklijk huis, waarbij een voorwaarde was dat zij aan een harde weg gevestigd moesten zijn. Er zat niets anders op dan te verhuizen naar Strijen. Peter Overwater is inmiddels de achtste generatie van de familie die in het bedrijf actief is.

Nieuwe dimensie
Overwater bestaat uit een Rentmeesterskantoor, dat op de agrarische grondmarkt bemiddelt en zo’n 12.000 hectare grond beheert, een Grondbeleid Adviesbureau en een Kenniscentrum. Ad Woestenberg is mededirecteur van het Grondbeleid Adviesbureau. Hij heeft eerder binnen het vakgebied bij het ministerie van Landbouw en bij de gemeente Tilburg gewerkt. “Toen Overwater bijna vijf jaar geleden met de vraag kwam of ik interesse had in een directiefunctie, heb ik gekozen voor een nieuwe dimensie in mijn carrière. Het dat Overwater in haar adviezen steeds een hoge kwaliteit nastreeft, speelde daar een belangrijke rol in. Daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.”

Het Grondbeleid Adviesbureau van Overwater is in heel Nederland actief, in het stedelijk en randstedelijk gebied. Tot de werkzaamheden behoren onder meer taxaties, grondverwerving en het geven van strategische adviezen over grondbeleid. “Onze opdrachtgevers zijn overheden, waterschappen, corporaties, projectontwikkelaars, bouwers, agrariërs, particulieren en bedrijven. Een breed spectrum, want ook advocaten- en accountantskantoren maken regelmatig van onze diensten gebruik.” De opdrachten zijn meestal veelomvattend en tijdrovend, het betreft vaak langdurige trajecten. Een van de diensten die Overwater levert, is het taxeren van onroerend goed voor waardebepaling bij koop en verkoop. Maar ook voor gevallen waarbij de getaxeerde waarde wordt gebruikt als onderdeel van een advies bij het bepalen van schadeloosstellingen, planschades of balanswaarderingen. Daarnaast zijn grondverwerving en onteigening belangrijke diensten van het Strijense kantoor. “Op deze gebieden nemen wij provinciale overheden en gemeentes veel werk uit handen. Op tijd grond verwerven is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van een locatie. Niet zelden komt daarbij een onteigening om de hoek kijken. Onteigening is een vak apart. Wij voeren onteigeningsprocedures voor gemeenten, provincies en waterschappen uit. Het gaat dan vaak om intensieve trajecten die met de nodige emoties gepaard gaan. Onze focus is dan gericht op kwaliteit en tijd, de procedures mogen de planrealisatie immers niet in de weg staan.”

Belangenbehartiger
Overwater kent het klappen van de zweep en heeft de kennis en ervaring in huis voor een brede belangenbehartiging. “Wij zitten met overheden aan tafel die grond willen verwerven, maar ook met de grondeigenaren.” Ook bij -mogelijke- schades wordt van de expertise van Overwater gebruik gemaakt. De problematiek in Groningen met de gasboringen van de NAM en de schade aan woonhuizen wordt als voorbeeld aangehaald. Maar ook dichterbij huis is Overwater actief. Bij de dijkverzwaring tussen Kinderdijk en het Schoonhovense veer behartigt Overwater de belangen van tientallen huizenbezitters en bedrijven. “Deze dijkverzwaring heeft ingrijpende gevolgen. Andere, soms tijdelijke huisvesting, voor de bewoners van huizen en bedrijven die niet meer of nauwelijks bereikbaar zijn en minder bedrijfsruimte tot hun beschikking krijgen. Dan gaat het niet altijd om de hoogte van schadevergoedingen,” zo zegt Woestenberg. “Bewoners en ondernemers willen vooral ongestoord en prettig wonen en werken.” Tot kort voor de economische crisis zag het werkveld er voor Overwater anders uit. Het kantoor was toen regelmatig actief bij grootschalige gebiedsontwikkelingen. De markt werd bepaald door projectontwikkelaars die niet naar de behoefte van de markt keken, maar vooral zoveel mogelijk wilden bouwen. De leegstand in de kantorenmarkt is hier een voorbeeld van. Die tijd is voorgoed voorbij stelt Woestenberg. Niet alleen als gevolg van de stagnerende economie, maar ook door demografische ontwikkelingen zijn grootscheepse gebiedsontwikkelingen verleden tijd. Daarom richt Overwater zich nu, meer dan voorheen, op zakelijke klanten. Volgens Woestenberg liggen daar genoeg mogelijkheden op het gebied van grondbeleid. Het kantoor werkt onder andere voor bedrijven in de Drechtsteden, Rijnmond en Moerdijk.

Meer dan cijfers
Op dit moment is Overwater behoorlijk actief met grondtaxaties voor gemeenten, projectontwikkelaars en corportaties. De actuele waardering noopt soms tot afschrijvingen van vele miljoenen euro’s. “Wij zijn dan de boodschapper van het slechte nieuws, maar schuwen dit niet. Het gaat niet alleen om de cijfers, maar vooral om de onderbouwing. Wij staan voor het totaal ontzorgen van onze opdrachtgevers, het leveren van service en kwaliteit. Dat is al 210 jaar onze kracht.”