Overig

Hoger onderwijs in de Drechtsteden

464
Hoger onderwijs in de Drechtsteden

Het Lectoraat Digital World van onderwijsinstelling InHolland heeft eerder dit jaar in opdracht van het programma Arbeidsmarktbeleid (Dordt Werkt) de kansen en mogelijkheden geïnventariseerd voor een verdere versterking van het hoger onderwijs in Dordrecht en de Drechtsteden.
De aanwezigheid van hoger onderwijs vergroot de aantrekkingskracht van de regio op studenten en bedrijven, die steeds meer behoefte hebben aan kennis en innovatieve slagkracht. In het portefeuillehouderoverleg (PFO) Integraal presenteerde het Lectoraat onlangs zijn bevindingen en gaf het een toelichting op de vervolgstappen die het aanbeveelt.

Het Lectoraat is zeer positief gestemd over de kansen voor onze regio om nog meer hoger onderwijs aan de regio te verbinden. Aantrekkelijke elementen voor de ontwikkeling van hoger onderwijs zijn hier namelijk al geworteld. Het Lectoraat ziet vooral veel ontwikkelingsmogelijkheden in de vier kracht- en groeidomeinen: Zorg, Onderwijs, Techniek en Maritiem. Voor de overheid ziet het lectoraat hierbij vooral een faciliterende rol. Onderwijs en bedrijfsleven dienen samen vorm en inhoud te geven aan het hoger onderwijs.

Concreet stelt het Lectoraat voor om in de regio een infrastructuur te organiseren om bestaande en nieuwe initiatieven kans van slagen te geven. Het voorstel is daartoe een Platform Circulaire Educatie in te richten en daarbij de belangrijkste regionale spelers uit het onderwijs, bedrijfsleven en instellingen aan tafel uit te nodigen. De taakstelling van een dergelijk platform is om initiatieven te verrijken en te versnellen, vanuit de scherpe invalshoek dat de initiatieven ook moeten leiden tot vernieuwend onderwijs: circulaire educatie.

Portefeuillehouder Bert van de Burgt wil, op basis van de kansen en energie in het veld en de aanbeveling van het Lectoraat om te komen tot een platform, hier werk van maken op Drechtstedelijk niveau. In dat kader wees hij de aanwezigen ook op het seminar dat op 10 december aanstaande zal plaatsvinden. In dit seminar worden alle betrokken partners en stakeholders uitgedaagd om met personele, organisatorische en financiële middelen mee te doen in dit proces van circulaire educatie. Al tijdens het seminar kunnen gesprekken starten met potentiële geïnteresseerden voor deelname.