Overig

Kinderalimentatie: betaalt u te veel?

529

Op onze vorige column in dit blad over kinderalimentatie hebben wij veel respons gekregen. Kinderalimentatie is een onderwerp dat u blijkbaar bezig houdt. U bent niet de enige, ook de rechtspraktijk is volop in beweging op dit belangrijke onderwerp.

In de vorige column hebben wij de nieuwe kindregelingen en de uitwerking hiervan voor de alimentatienormen die gelden per 1 januari 2015 besproken. Kort daarna, op 18 februari 2015, is door de VVD en de PvdA een wetsvoorstel
Kinderalimentatie ingediend. Kern van dit wetsvoorstel is dat met behulp van een eenvoudige formule de kinderalimentatie kan worden berekend. De enige variabele in de formule zou nog zijn het besteedbaar inkomen van de ouders.

Het is de vraag of het wetsvoorstel in deze vorm door beide kamers komt, zeker gezien de verschuivingen in de Eerste Kamer na de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor nu moeten we het doen met de alimentatienormen die per januari 2015 ingrijpend zijn aangepast. In onze vorige column beschreven wij dat het kindgebonden budget voor een alleenstaande ouder sinds 1 januari 2015 verhoogd wordt met een extra toelage, de zogenoemde ‘alleenstaande ouderkop’. Met name hoe om te gaan met de alleenstaande ouderkop blijkt in de praktijk een heikel punt.

De alimentatienormen schrijven duidelijk voor dat het kindgebonden budget in zijn geheel, dus met de alleenstaande ouderkop, in mindering dient te worden gebracht op de kosten van het kind. Op deze aanbeveling is veel kritiek. Voornaamste kritiekpunt is dat de onderhoudsverplichting voor een groot deel of zelfs geheel op de samenleving wordt afgewenteld, in plaats van op de ouders. Een ander punt van kritiek is het feit dat de alleenstaande ouder die kinderalimentatie ontvangt, niets opschiet met de verhoging van het kindgebonden budget, als deze direct weer in mindering gebracht wordt op de kinderalimentatie.

De rechtbank Den Haag heeft om die laatstgenoemde reden in haar uitspraken sinds januari 2015 geoordeeld dat de alleenstaande ouderkop niet in mindering komt op de kosten van de kinderen. Ook de rechtbank Noord Holland heeft zo geoordeeld, overigens in slechts één uitspraak.

Het gerechtshof Den Bosch heeft de ‘Haagse lijn’ echter verworpen. Het hof verwees daarbij naar de wetsgeschiedenis, waaruit blijkt dat de wetgever rekening heeft gehouden met de hiervoor genoemde kritiekpunten. Zeer recent heeft ook het gerechtshof Den Haag gelijkluidend aan het gerechtshof Den Bosch beslist, opvallend genoeg dus tegen de lijn van de rechtbank Den Haag. Ook de rechtbank Rotterdam houdt vooralsnog de aanbeveling aan om de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de kosten van het kind.

Of u te veel alimentatie betaalt (of te weinig ontvangt) hangt van uw situatie af. Schroom niet om ons te bellen of mailen voor een gratis adviesgesprek!