Overig

Komt de overeenkomst wel overeen met hetgeen partijen wensen overeen te komen?

1353

Binnen uw onderneming zult u ongetwijfeld veelvuldig in aanraking komen met allerlei verschillende soorten overeenkomsten: samenwerkingsovereenkomsten, huurovereenkomsten, optieovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten et cetera. De inhoud van deze overeenkomsten is variabel en afhankelijk van hetgeen partijen wensen overeen te komen en behoeft daardoor veelal maatwerk en deskundigheid.

Een belangrijk, toch vaak vergeten, onderdeel van een overeenkomst is de considerans. Een considerans geeft een geheel van overwegingen en redenen weer. Het is de beginpassage in een overeenkomst waar de achtergrond en totstandkoming van de overeenkomst worden beschreven.

Veelal herkent men de considerans aan de koptekst `in aanmerking nemende` of `overwegende`. De tekst van de considerans kan bij voorkeur worden opgezet door partijen; waarbij zij de gevolgde denklijnen weergeven, met de daarbij gemaakte keuzes en afwegingen.

Door het opnemen van een zogenaamde considerans kunnen partijen in heldere/duidelijke taal onder andere beschrijven: de uitgangspunten en veronderstellingen die voor het aangaan van de overeenkomst relevant zijn, het (economisch) doel dat met de overeenkomst wordt nagestreefd, de juridische status en expertise van partijen en partijen kunnen eventuele bijzondere omstandigheden nader toelichten en beschrijven.

In een considerans kunnen op deze wijze geschillen over de uitleg van de tekst en de inhoud worden beperkt, en zo kan de bedoeling van partijen worden versterkt. De betreffende bepaling kan worden gelezen in het licht van de considerans en kan daarmee de bepaling meer betekenis geven.

De formele juridische betekenis van een considerans is vaag. In wezen bieden partijen de rechter een handvat, om als er een geschil is, de bedoeling van partijen beter te begrijpen (zij vormt een soort ratio achter het contract).  De Hoge Raad oordeelde recent nog dat de partijbedoeling beslissend was bij de uitleg van een abusievelijke kwijtschelding.  Dat de bedoeling van partijen zelfs een belangrijke rol kan spelen binnen de tekst van een notariële akte blijkt uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

De considerans creëert geen concrete afspraken maar ‘kleurt’ als het ware de overeenkomst. Is de bedoeling dat een regeling bindend is, dan moet zij in de overeenkomst worden opgenomen, omdat een enkele indicatie in de considerans onvoldoende bindende kracht heeft.

Heeft u vragen/opmerkingen over (het opstellen van) overeenkomsten binnen uw onderneming? Neem dan gerust contact op met BVJA.

Emelie J.E. van den Biesen (juridisch adviseur)
bij Bruikbaar Veelzijdig Juridisch Advies B.V.emelie@bvja.nl / 010-2425481
of  via www.bvja.nl

BVJA is een juridisch advieskantoor op gebied van juridisch, fiscaal en notarieel advies, werkzaam vanuit verschillende flexkantoren gevestigd in de Randstad. BVJA maakt de juridische advisering bruikbaar, praktisch, toegankelijk, betaalbaar en zorgt voor een passend advies op maat.