Overig

Logistiek in de Drechtsteden

625

In de Drechtsteden is een grote rol weggelegd voor “Value Added Logistics”. De realisatie van deze activiteiten vergt echter de nodige aanpassingen in de bestaande infrastructuur. De activiteiten zullen moeten worden ontwikkeld door ondernemers binnen de regio Drechtsteden, maar ook door ondernemers van buiten de regio. Het is meer dan urgent dat op korte termijn een oplossing voor de bestaande problematiek rond de aansluitingen van de A16-N3 en de A15-N3 wordt bewerkstelligd.

In samenwerking met regionale en interregionale ondernemingsverenigingen heeft Werkgevers Drechtsteden medewerking verkregen van provincie en rijksoverheid voor de ontwikkeling van de Westelijke Dordtsche Oevers als bedrijventerrein en bestemd voor value added logistics. Het spreekt voor zich dat voor de uitoefening van logistieke activiteiten de ontsluiting van de bedrijventerreinen perfect moet zijn. Ook Rijkswaterstaat onderkent de noodzaak van een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen. De ontsluiting van de bedrijventerreinen aan De Kil oevers op de A16 en N3 heeft inmiddels de prioriteit verkregen, die het behoeft.

Dit ligt anders met betrekking tot de verwachte verkeersstromen na realisatie van de container terminal te Alblasserdam. Werkgevers Drechsteden voorziet het ontstaan van een nieuwe “bottle neck” bij de aansluiting A15-N3. Op korte termijn zullen provincie, lokale overheden en werkgevers moeten zoeken naar synergie om met de bestaande infrastructuur de verwachtte stijging van de transportstromen over de A15 en N3 te kunnen opvangen. Werkgevers Drechtsteden heeft de aandacht van de overheid reeds gevestigd op de zich reeds manifesterende problemen. Inmiddels worden de activiteiten in het kader van duurzame mobiliteit mede gericht op de A15 problematiek. Het is zaak om in goed overleg met de overheid spoedig tot een gezamelijke aanpak van de knelpunten te komen.

In eerste instantie zal de oplossing moeten worden gezocht in de bestaande routes over de A16-N3 en de A15- N3. Onder de naam van “Knelpunt naar Knooppunt” zal in het kader van mobiliteitsmanagement regelmatig overleg plaats moeten vinden tussen overheid en werkgevers om het aantal spitsbewegingen te verminderen. Daarnaast zullen andere knelpunten zoals ontsluiting van bedrijventerreinen moeten worden aangepakt. Het bestaande enthousiasme moet zoveel mogelijk in concrete projecten worden omgezet ter ontlasting van A15-N3 en A16-N3. Een groot deel van de spitsbewegingen betreft evenwel geen regionaal verkeer, doch verkeer dat door de regio naar Rotterdam trekt. In dit verband zal het effect van de acties van de VerkeersOnderneming in Rotterdam op de knelpunten A15-N3 en A16-N3 moeten worden bestudeerd. Een oplossing op korte termijn moet uiteindelijk dan ook worden gevonden in een groter verband dan uitsluitend in de regio Drechsteden. In dit verband biedt modaliteitskeuze met betrekking wegtransport, spoor en/of water een realistische mogelijkheid.

Uiteraard is hier slechts sprake van voorlopige maatregelen, die de druk enigszins van de ketel nemen. Uiteindelijk zullen we er echter niet aan ontkomen – naast alle (nood)maatregelen – de knoop door te hakken en een keuze te maken voor een structuele oplossing in de vorm van meer asfalt!

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden