Overig

Maar liefst €100.000 belastingvrij schenken

565

Op Prinsjesdag 2013 heeft de regering de miljoenennota gepresenteerd met daarin voornamelijk bezuinigingsmaatregelen en belastingverhogingen. Eén voorstel kan echter zonder meer als positief worden bestempeld. Voorgesteld is namelijk een verhoging van de vrijstelling in de schenkbelasting tot een bedrag van € 100.000,-. Onder bepaalde voorwaarden hoeft over dit bedrag geen schenkbelasting te worden betaald. De overheid hoopt hier de woningmarkt weer mee vlot te trekken.

Schenking van ouder aan kind
Ouders kunnen ieder jaar aan elk van hun kinderen een schenking doen van € 5.141,-, zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald. Er bestaat ook de mogelijkheid om eenmalig een bedrag van € 24.676,- te schenken aan een kind of diens partner van 18 tot en met 39 jaar. Dit bedrag kan oplopen tot € 51.407,- als het kind dit aan de eigen woning of een opleiding besteedt.

Schenking voor de eigen woning
Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 is de vrijstelling van schenkbelasting voor bestedingen aan de eigen woning tijdelijk verhoogd van € 51.407,- naar € 100.000,-. Vereist is dat de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, dan wel voor het aflossen van een hypotheekschuld of restschuld. Bovendien komen de financiering van verbouwingskosten of onderhoudskosten in aanmerking voor deze schenkvrijstelling.

De schenking moet binnen twee jaar worden besteed aan het vereiste doel door de ontvanger van de schenking. De vrijstelling moet in een aangifte schenkbelasting worden aangegeven. Verdere uitbreidingen zijn dat deze regeling niet beperkt blijft tot schenkingen van ouders aan kinderen en dat ook de leeftijdsbeperking van 18 tot en met 39 jaar is vervallen. Dit geeft nieuwe mogelijkheden!

Wanneer is deze regeling extra interessant?
In situaties waarbij ouders van kinderen in de gelegenheid zijn om substantiële schenkingen te doen, zal deze regeling nuttig zijn voor de restschuldproblematiek. Van veel huizen die te koop staan is de verwachte opbrengst lager dan de hypotheekschuld. Deze huizen staan dus ‘onder water’ en kunnen om die reden ook moeilijk verkocht worden. Door belastingvrije giften van bijv. ouders, suiker-ooms of -tantes hoopt men dit weer vlot te trekken.

Ook los van de restschuldproblematiek is de nieuwe regeling natuurlijk een prima mogelijkheid voor fiscaalvriendelijke vermogensoverheveling van ouders naar kinderen of kleinkinderen!

De regeling kan bovendien voordelig uitpakken voor ouderen die naar een verzorgingsinstelling verhuizen en daarbij hun eigen woning achterlaten. De opbrengst van verkoop kan worden aangewend voor de aflossing van de woningschulden van de kinderen, zodat het vrijgekomen vermogen niet meer meetelt bij het berekenen van de eigen bijdrage.

Let op:
Gebruikmaking van deze regeling is maatwerk. Een hypothecaire lening kan in beginsel slechts eenmaal in een lifetime worden afgesloten en eenmaal afgelost blijft afgelost. Wilt u een bedrag schenken of wilt u hier meer informatie over? Neem gerust contact op met mij of één van mijn collega’s.

 – Ad Verdoorn