Overig

NexTecH financiële ondersteuning voor opleidingen

873

Jaarlijks ontvangt NexTecH zo’n vijftien aanvragen om financiële middelen ter beschikking te stellen aan bedrijven en hun medewerkers, ondernemers en studentenstarters. Een mooi aantal, maar het kan beter, vinden de bestuursleden Walter Borsje en André Boer.

De regio Drechtsteden is een belangrijke economische factor in Nederland met de maritieme- en offshore-sector en de maakindustrie als speerpunten. In verband met de vergrijzing zal er de komende jaren een flinke uitstroom plaatsvinden van vakmanschap en dreigt er dus een tekort aan goed gekwalificeerde medewerkers. NexTecH stelt zich tot doel om de kennisontwikkeling te stimuleren en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio. Walter Borsje: “Bij de aanvragen die wij binnen krijgen, gaat het veelal om financiële ondersteuning voor technologische ontwikkelingen. Wij doen echter meer, jaarlijks stellen wij beurzen ter beschikking voor –technische- opleidingen op HBO- en WO-niveau, stages, projecten ten behoeve van kennisuitwisseling en regiobijeenkomsten. Zo is er voor high potentials een studiebeurs beschikbaar die het opleidingsniveau verhoogt, de carrièrekansen van de potential vergroot en zorgt voor doorstroming in het bedrijf. Daar willen wij meer bekendheid aan gaan geven.” Het blijkt in de praktijk echter lastig te zijn om bedrijven en zeker de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen bij die bedrijven, te bereiken, zegt André Boer. Als directeur van Krohne Altometer weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om over goed gekwalificeerd personeel te beschikken. “Het is lastig om goede mensen te vinden en te behouden. Met NexTecH stimuleren wij de ontwikkeling van technologische kennis en het bevorderen van de instroom en het behoud van hoger opgeleiden in de regio. Het is van eminent belang dat het kennisniveau op een hoog peil blijft. Jammer genoeg is het bij veel bedrijven nog onvoldoende doorgedrongen dat wij hieraan een bijdrage kunnen leveren.”

Ondersteuning
Bijna honderd jaar geleden richtte de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij het Industriefonds op. Enkele jaren geleden is de naam veranderd in het meer eigentijdse NexTecH, maar de doelstellingen zijn nog steeds hetzelfde; het verlenen van financiële ondersteuning aan techno-bedrijven en haar medewerkers. “Langzamerhand wordt onze bekendheid en de mogelijkheden die wij bieden, groter in de regio,” zegt Walter Borsje. “We zijn er echter nog niet. In het NexTecH investeringsbudget zit € 100.000,- dat wij jaarlijks ter beschikking hebben voor technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf gaat het om een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. Bedrijven kunnen jaarlijks verschillende aanvragen indienen voor verschillende medewerkers. Er zijn bedrijven die hier al vele jaren gebruik van maken, maar het aantal is nog nooit dusdanig groot geweest, dat wij niet aan de vraag konden voldoen.”

Starters
Ook voor ‘techno starters’ stelt NexTecH elk jaar budgetten beschikbaar tot een maximum van € 10.000,- per starter. Deze eenmalige kapitaalinbreng is bedoeld om het idee of product (verder) te ontwikkelen en om starters te ondersteunen als beginnend ondernemer. Via een startersbudget voldoet NexTecH aan een van haar doelstellingen: het ondersteunen van techno talenten en techno-pioniers die op basis van een technische vinding een onderneming willen starten. André Boer: “Als wij een start- of durfkapitaal verstrekken, geldt wel een financiële afspraak: als het product of idee succesvol is, vindt terugbetaling plaats van het verstrekte bedrag met een toeslag van 30%. De terugbetaling vindt plaats op een nader door ons te bepalen tijdstip. Op deze wijze houden wij het vermogen van NexTecH op peil en kunnen ook andere ondernemers profiteren van onze startersbudgetten. Een mooi voorbeeld hiervan is Delft Dynamics. Een techno starter die door vier ingenieurs is opgericht en inmiddels zeer succesvol is in het bouwen van robothelikopters.”

In beweging
André Boer: “De regio is op diverse fronten in beweging. Onder meer dankzij de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en Havenschap Moerdijk gebeurt er veel op maritiem gebied. De markt is nog best goed, ook in deze tijden. We moeten continu klaar staan voor de toekomst Goede en gemotiveerde medewerkers zijn daarbij cruciaal voor het voortbestaan van het bedrijf. Het is goed om nu al op te leiden voor de toekomst. Jonge mensen aannemen en mee laten lopen met oudere en ervaren medewerkers en daarnaast zorgen voor een goede opleiding. NexTecH ondersteunt waar nodig. Dat kunnen we niet genoeg onder de aandacht brengen.” Moeilijk is het allemaal niet, zegt Walter Borsje. “Het geld ligt voor het oprapen, je moet alleen even bukken.”

Aanvraag
Wilt u een aanvraag indienen voor een NexTecH budget? Bel dan met Barbara Keuzenkamp, telefoonnummer (078) 639 00 20. In dit eerste contact wordt besproken of uw aanvraag kansrijk is. Heeft het verzoek goede mogelijkheden om gehonoreerd te worden, dan onderbouwt u uw aanvraag via het aanvraagformulier op de website www.nextech-innovatie.nl. NexTecH bepaalt vervolgens voor welk bedrag u in aanraking komt.