Overig

Nieuwe wetgeving arbeidsrecht, bent u op de hoogte?

438

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal vanaf komend jaar gefaseerd in werking treden. Per 1 januari 2015 zullende maatregelen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties van kracht worden. Vanaf 1 juli 2015 zal het ontslagrecht aanzienlijk wijzigen en zullen aanpassingen worden doorgevoerd in de Werkloosheidswet.

Onderstaand geef ik u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015:

Proeftijd

Er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. De huidige bepalingen met betrekking tot een proeftijd in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer blijven gelden.

Deze nieuwe regel gaat gelden voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 zijn aangegaan. Bij cao mag niet worden bepaald dat in arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter wel een proeftijd kan worden opgenomen.

Concurrentiebeding

Er mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst schriftelijk motiveert dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als deze schriftelijke motivering ontbreekt, is het beding nietig.

Deze nieuwe regel gaat gelden voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 zijn aangegaan.

Aanzegverplichting

Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer, dan dient de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten of hij de overeenkomst wil voortzetten en zo ja onder welke voorwaarden.

Als de werkgever de werknemer niet informeert, is hij een schadevergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Als de werkgever te laat is met het aanzeggen, is hij een pro rata vergoeding verschuldigd.

Deze verplichting gaat gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die eindigen op of na 1

februari 2015. De verplichting gaat in per 1 januari 2015, maar op dat moment zouden werkgevers al direct te laat zijn met de aanzegging indien de arbeidsovereenkomst vóór 1 februari 2015 eindigt. Zodoende geldt de aanzegverplichting voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 februari 2015 eindigen.

Uitzendbeding

Daarnaast mag een uitzendbeding (inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de inlener ten einde komt) niet meer onbeperkt (bij cao) worden verlengd.

Uitsluiting loondoorbetaling

De loondoorbetalingverplichting, in geval de werknemer de arbeid niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die voor rekening van de werkgever behoort te komen, mag niet meer onbeperkt (bij cao) worden uitgesloten.

Conclusie

Het is dus van belang te zorgen dat uw arbeidsovereenkomsten tijdig zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Mocht u nadere informatie wensen of een toelichting c.q. presentatie bij u op kantoor, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen

Joyce Gonlag

De Koning Advocaten