Overig

Nuchter aan de slag met duurzame energie

871

In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij zijn en aangesloten zijn op een warmtenet. Ook gaat de regio onderzoeken op welke plekken duurzame energie (in de vorm van zonne- en windenenergie) opgewekt kan worden. Deze ambities staan in de concept-Regionale Energiestrategie (RES), die de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland én de provincie Zuid-Holland met partners van het Energieakkoord Drechtsteden hebben opgesteld.

Het document is een nieuwe stap in de weg naar een aanpak hoe de Energieregio Drechtsteden kan bijdragen aan de maatregelen die nationaal zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. In Nederland gaan we met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 is het de bedoeling dat die met de helft is verminderd ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan 2 graden Celsius opwarmt en we overal serieuze problemen krijgen. Het landelijke doel is om 1,5 miljoen woningen in 2030 aardgasvrij te maken en duurzame elektriciteit op het land op te wekken.

Jacqueline van Dongen, voorzitter van het bestuurlijk overleg RES:”Ons bod oogt misschien bescheiden, maar we zijn liever nuchter en realistisch. Dit is ook niet het eindpunt. We willen nog meer. We zetten in op 12.000 woningen van het gas vóór 2030, maar onze ambitie is om dat te verhogen naar 25.000 woningen.”

Breed draagvlak

Voor de betrokken partijen is het belangrijk dat veel mensen zich kunnen vinden in de aanpak. Het moet helder zijn wat er wel en niet kan, als het gaat om de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Ook zal er gekeken worden naar kansen voor de werkgelegenheid.

Jacqueline van Dongen, voorzitter van het bestuurlijk overleg RES: “Het gaat om het halen van energiedoelen, maar ook om het vinden van een goede balans tussen de lusten en lasten. We zoeken naar oplossingen die ook banen creëren en bijdragen aan de lokale economie.”

Zonne- en windenergie

Op diverse plekken in de Drechtsteden wordt nu al elektriciteit opgewekt
via grote daken, zonneweides en windmolens. Omdat de regio verstedelijkt
is en de spaarzame, open gebieden graag wil behouden, zal zonne-energie
worden opgewekt op grote daken en in restruimtes. Dat kan door zonnepanelen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke
instellingen. En door zonne-energie op te wekken in bermen, op (voormalige) stortplaatsen en op braakliggende terreinen.

Ook windenergie wordt op voorhand niet volledig uitgesloten. Daarom komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 en van zonne-energie bij Kijfhoek in Zwijndrecht. Op basis hiervan wordt verkend of het bod voor het opwekken van duurzame energie kan worden verhoogd.

Toekomstig elektriciteitsnet

Het bestaande elektriciteitsnet in de Drechtsteden is op hoofdlijnen voorbereid op de veranderingen die komen gaan. Het is wel voorzien om de huidige capaciteit beter te benutten en uit te breiden. Er zijn ook investeringen nodig.

Ambitie duurzame warmte

De compactheid en bevolkingsdichtheid in onze regio bieden goede kansen
voor de warmtetransitie. Er zijn al collectieve warmtenetten in meerdere
gemeenten en er is ook een groot en divers aanbod aan warmtebronnen.
De eerste voorkeur is om direct bruikbare warmte te benutten, zoals restwarmte en warmte uit de bodem (geothermie). Wanneer deze bronnen optimaal benut worden, hoeft er minder elektriciteit via zonne- en
windenergie opgewekt te worden. Dit komt het landschap ten goede. De tweede voorkeur gaat uit naar warmte opwaarderen met warmtepompen. Het gaat dan om warmte uit datacenters of retourwarmte van een warmtenet.

Planning

Deze week hebben alle B&W-colleges van de zeven gemeenten in de regio
Drechtsteden met de concept- Regionale Energiestrategie (RES) voor de
Drechtsteden ingestemd. Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden
zich over het document en start er een traject, waar overheden, inwoners,
bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties en maatschappelijke
organisaties bij betrokken worden.