Overig

Positie van Haven Moerdijk versterken door middel van krachtenbundeling

863

De ambities omtrent de toekomst van de Moerdijkse haven zijn groot, maar om ze te realiseren moeten de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op staan. Door samenwerking en het creëren van een eenduidige visie zal het vergroten van overslagvolumes immers makkelijker haalbaar zijn. De opkomst bij het enige tijd geïnitieerde rondetafelgesprek over dit onderwerp was in ieder geval bemoedigend. Afgevaardigden van de meest uiteenlopende organisaties gingen met elkaar het gesprek aan.

Onder leiding van Wim van Sluis, die de voorzittersrol op zich nam, zaten op 12 mei afgevaardigden van onder meer OBM, Van Uden, DMT, Dubbelman, Euro Nordic, Prolog, DP World en Euro Nordic met elkaar aan tafel. “Het was een gemêleerd gezelschap en iedereen heeft een duit in het zakje gedaan. Ik heb diverse aanknopingspunten gehoord voor toekomstige, mogelijke samenwerkingen.” Op dat gebied valt volgens Van Sluis nog veel te winnen. “Te veel ondernemers kijken te weinig om zich heen. Ook de rol van de ondernemersvereniging in het havengebied is nog niet optimaal. Zij zouden zich meer kunnen laten gelden en een actievere rol kunnen aannemen gericht op kruisbestuivingen. Moerdijk zal als draaipunt tussen twee grote havens slimmer gebruik moeten maken van de eigen faciliteiten. De ligging biedt immers zo veel mogelijkheden. Onze toegevoegde waarde aan dat krachtenspel om ons heen kan flink groot zijn,” doelt Van Sluis op de havens van Rotterdam en Antwerpen. “Ik verwacht dat we door slimme samenwerkingen op termijn veel meer variatie krijgen. Er zal een grotere diversiteit aan ladingsstromen ontstaan. Moerdijk is zeer geschikt als hub voor zowel short sea als binnenvaart. Voor Stolthaven is de verdere ontwikkeling van het chemiecluster en het pijpleidingnetwerk voor chemische producten van belang. Ik zie in Moerdijk veel potentieel. Er zijn al een aantal organisaties die door intensief met elkaar te clusteren goede resultaten hebben neergezet. Laat dat motiverend werken. Met de bijeenkomsten gaan wij in ieder geval door. Binnenkort worden er twee iets kleinschaligere bijeenkomsten ingepland, zodat we nog gerichter kunnen proberen om een aantal ketens te maken.”

Gerard de Groot, algemeen directeur van A2B-online Container, was één van de aanwezigen tijdens de startsessie. Hij kijkt met een positief gevoel terug op de bijeenkomst. “Het was nuttig om bij elkaar te komen en ieders filosofie omtrent de havenvisie te horen. Ik ben van mening dat het vooral van belang is om op alle gebieden een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van concurrerende havens, bijvoorbeeld als het gaat om gronduitgifte, havengeld en loodskosten. Ook moet het makkelijk zijn om Moerdijk binnen te komen, dus goede bereikbaarheid is een belangrijk punt. Door het samenbrengen van lading wordt het opzetten van spoorverbindingen een stuk haalbaarder. Het Havenschap Moerdijk kan daar een belangrijke faciliterende rol in spelen.” De kansen voor de haven zijn volgens De Groot eindeloos. “Moerdijk ligt geografisch uitstekend, tussen mainport Antwerpen en Rotterdam. Als centraal laad- en lospunt zijn wij voor zowel shortsea als binnenvaart zeer aantrekkelijk. Bovendien beschikken wij over een hoge productiviteit per trekkende eenheid. Een ander voordeel is de hoge omloopsnelheid en het feit dat Moerdijk beschikt over een congestievrije haven. Kortom; alle ingrediënten zijn aanwezig om een speler van groter formaat te worden. We moeten bepaalde faciliteiten alleen nog flink doorontwikkelen. Dat lukt alleen als we de handen ineen slaan. Alleen kom je niet ver, iedereen is afhankelijk van andere partijen. Aan A2B zal het zeker niet liggen. Wij zijn vorig jaar gestart en hebben nu al drie containerschepen in de vaart. Wij clusteren veel met andere partijen en vervullen op dat gebied misschien ook wel een voortrekkersrol. Als transportbedrijf hebben wij ons gespecialiseerd in het vervoeren van groupage, deelzendingen en volle ladingen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook bieden wij totaaloplossingen op het gebied van freight management. De zaken gaan bij ons mede zo goed, doordat we met vakkundige partners werken. In Moerdijk moeten we elkaar ook nog meer opzoeken. Het startschot is in ieder geval gegeven.”

Ook Luc Smits, algemeen directeur van CCT Moerdijk, juicht het initiatief van harte toe. Hij refereert meteen naar A2B als succesvol voorbeeld van wat er met gerichte samenwerking kan worden bereikt: amper een jaar na oprichting al drie schepen in charter, waarmee ze hun klanten vijf afvaarten per week aanbieden naar Immingham, terwijl ook andere routes zeer populair zijn. Naast deze ontwikkeling zal er ook een ‘dedicated’ trein drie keer per week Moerdijk aandoen. Uiteraard zullen de containers middels short sea diensten verder vervoerd worden. Tevens kunnen deep sea containers, welke met dezelfde trein zullen arriveren, verscheept worden met de barge naar andere terminals. “Dit is de start van de tri-modale opzet zoals deze in mijn ogen door het Havenschap van Moerdijk bedoeld is in hun strategie en short sea visie. Dit is hét bewijs dat er op deze wijze wel degelijk mooie resultaten zijn te boeken. Je moet openstaan voor elkaar. Alleen dan lukt het om Moerdijk vooruit te stuwen. Van havenautoriteiten tot aan een stuwadoor; iedereen moet gezamenlijk aan tafel om een volledig netwerk te creëren. Positief blijven vind ik ook een belangrijk punt.”

Smits vindt dat de Moerdijkse haven vooral moet uitgaan van het realiseren van gezamenlijke kracht binnen de gemeentegrenzen en niet te veel naar de concurrenten Rotterdam en Antwerpen moet kijken. “Zorg dat je hard werkt, een hoog serviceniveau biedt en je daarmee onderscheidt. CCT brengt dat iedere dag in de praktijk. Wij zijn enorm flexibel en staan dag en nacht voor onze klanten klaar. Maar we spiegelen ons niet aan een nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Dat is een oneerlijke strijd. Toch moet men Moerdijk niet onderschatten. “Zonder de aandrijving van een klein duwbootje komen grote duwbakken nergens”, is de metafoor die ik daar voor gebruik. Natuurlijk is het beroerd dat bedrijven voor de crisis investeringen hebben gedaan om te groeien, maar de volumes niet zien toenemen en wel de kosten omhoog zien gaan. Maar met goed ondernemerschap, slimme oplossingen en krachtenbundeling kan het balletje heus weer de andere kant op rollen.”