Overig

Recht van reclame

1550

In de wereld van de logistiek is het aan de orde van de dag: de goederen worden geleverd, maar de afnemer komt zijn betalingsverplichtingen niet na. Een situatie waar u als ondernemer meestal gelukkig goed op voorbereid bent. Bij de koop hanteert u waarschijnlijk leveringsvoorwaarden, waarin u met de afnemer overeenkomt dat uw goederen onder het recht van eigendomsvoorbehoud worden geleverd. U kunt de goederen dan, bij niet (volledige) betaling van de koopsom, retour nemen.

Minder bekend is dat u op grond van de wet ook het recht van reclame heeft. Een recht dat mogelijk sterker en effectiever is dan een recht van eigendomsvoorbehoud, zeker in geval van het faillissement van uw klant. In deze column een korte schets van het recht van reclame.

Wanneer de afnemer de koopprijs niet (volledig) heeft betaald en u bevoegd bent de overeenkomst te ontbinden, kunt u een beroep doen op het recht van reclame. De wet geeft u het recht de door u geleverde zaken bij de afnemer terug te vorderen – te reclameren – door middel van een schriftelijke verklaring.

Ook in een faillissement heeft u wat aan het recht van reclame: na het inroepen van het recht van reclame wordt u weer eigenaar van de door u geleverde zaken. U heeft dan in beginsel het recht om uw zaken van de curator op te eisen en uit de faillissementsboedel op te halen.

Zoals gezegd is het recht van reclame mogelijk sterker en effectiever dan een recht van eigendomsvoorbehoud. Immers, een recht van eigendomsvoorbehoud dient overeengekomen te worden. In geval van een faillissement komt het wel eens voor dat de curator betwist dat het recht van eigendomsvoorbehoud overeengekomen is, omdat de curator bijvoorbeeld van mening is dat de door u gehanteerde algemene voorwaarden niet op de overeenkomst van toepassing zijn. Op deze discussie zit u niet te wachten en deze discussie voorkomt u bij het inroepen van het recht van reclame, een wettelijk recht.

Een ander voordeel van het recht van reclame in geval van het faillissement van uw klant is dat u bij de uitoefening van dit recht niet eerst melding hoeft te doen aan de fiscus (vanwege het per 1 januari 2013 in werking getreden artikel 22bis Invorderingswet). Het risico dat afgifte van de zaken wordt geblokkeerd door een bodembeslag van de fiscus, wordt dus beperkt.

Let wel op. Voor het inroepen van het recht van reclame gelden strenge vereisten en doorgaans dient u snel actie te ondernemen. Hoe snel u moet zijn of hoe praktisch het recht van reclame voor u is, hangt af van uw business en de soort zaken waarin u handelt. De bevoegdheid om het recht van reclame in te roepen vervalt in ieder geval na zestig dagen na levering en wanneer zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden.

De Koning Advocaten kan u adviseren over úw recht van reclame en úw mogelijkheden om hier gebruik van te maken. Schroomt u niet om contact op te nemen.

– Jesse van Meerkerk