Overig

Regionale prognoses 2015

485

In december 2014 publiceerde Rabobank de studie Regionale prognoses 2015, met daarin een beschrijving van de regionale verschillen voor wat betreft de productiegroei, de werkgelegenheidsgroei en de werkloosheid in de veertig Nederlandse regio’s. Nieuwe cijfers leiden echter tot nieuwe inzichten, die op hun beurt leiden tot nieuwe prognoses. Daarom geeft de publicatie Regionale prognoses 2015 – update een actueel beeld van de regionale verschillen.

De regionale prognoses zijn gebaseerd op onze macro-economische visie en onze meest recente sectorprognoses. Voor Nederland als geheel verwachten wij een groei van 1¾% van de productie en een groei van 1% van de werkgelegenheid. De 16 onderscheiden sectoren in de figuur wijken daar in verschillende mate van af. Een groot belang van sectoren met een hoge groeiverwachting heeft een positief effect op de groeiverwachting voor een regio. Een groot belang van sectoren met een lage groei- of zelfs krimpverwachting heeft logischerwijs een negatief effect op de prognose. Een groot belang in de regionale economie van de groothandel heeft dus een positief effect op de groeiverwachting van de productie (want de verwachte productiegroei in die sector is relatief hoog), maar een negatief effect op de groeiverwachting van de werkgelegenheid (want de verwachte werkgelegenheidsgroei in die sector is relatief laag).

In figuur 2 zijn de sectoren gerangschikt naar de prognose van de productiegroei (oranje bolletje, linker as). Helemaal links staat de landbouw met een verwachte groei van -1%, helemaal rechts staat informatie & communicatie met een verwachte groei van 4,5%. De landelijke verwachte groei bedraagt 1¾%. De bolletjes daarboven groeien dus naar verwachting harder dan landelijk, die daaronder minder hard. Een groot belang van sectoren die relatief hard groeien is dus gunstig. Het zeer grote belang van de groothandel en de bouw in Drechtsteden is dus zeer gunstig voor de verwachte groei van de productie in de regio. Al gaat dat wel ten koste van de industrie, eveneens een veelbelovende sector in 2015. Per saldo verwachten we een groei van 2%.

Binnen Drechtsteden zien we grote verschillen. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel, waarin naast de verwachte productiegroei ook de andere prognoses staan vermeld