Overig

Slimmer reizen en werken noodzaak voor bereikbaarheid

631

Sinds 2011 is Aernout van der Bend directeur van De Verkeersonderneming. In zijn werkkamer – met fraai uitzicht – aan de Boompjes in Rotterdam betitelt hij zijn organisatie als de business developer voor concepten ten behoeve van de wegbeheerders. Met als doel het bereikbaar maken en houden van de regio Rotterdam.

Bereikbaarheid
De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door de gemeente Rotterdam, stadsregio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat om de haven bereikbaar te houden tijdens de verbreding van de A15. Slim gebruik maken van het huidige asfalt, slim reizen en slim werken moest de haven in beweging houden. Door aan de ene kant de huidige infrastructuur te optimaliseren en aan de andere kant zoveel mogelijk automobilisten te verleiden niet met de auto in de spits te rijden. De Verkeersonderneming kreeg vervolgens bekendheid in de regio doordat zij de uitvoeringsorganisatie in Rotterdam werden van het landelijke programma Beter Benutten vanuit het ministerie van I&M. Dit programma is in het leven geroepen om de bestaande infrastructuur beter te benutten.

Het draait bij De Verkeersonderneming allemaal om ‘bereikbaarheid’. “Door de gezamenlijke aanpak van vertegenwoordigers uit de private en publieke sector die in De Verkeersonderneming zijn verenigd, kan de organisatie snel tot resultaten komen. Wij doen gezamenlijk onderzoek naar de knelpunten en dragen daar oplossingen voor aan. Daarmee creëren we tegelijkertijd een veel breder draagvlak voor onze activiteiten.” Het werkgebied van De Verkeersonderneming betreft het gebied groot Rotterdam met uitlopers naar Gouda, Delft en de Drechtsteden. “Daar waar de knelpunten in de regio een raakvlak hebben met de knelpunten in Rotterdam, pakken we ze op,” zegt Van der Bend. Opvallend in het kerngebied is dat een groot deel van de vrachtauto’s afkomstig van de haven van Rotterdam, dit gebied helemaal niet verlaat. “Ruim de helft blijft gewoon in de regio Groot Rotterdam. Ook de A15 richting Duitsland is zo’n voorbeeld. Tussen Alblasserdam en Gorinchem is er fileleed. Maar we zien dat er op iedere vijf kilometer nieuwe kentekens staan. Dit betekent dat gebruikers een stukje van de snelweg benutten en er via verschillende wegen op en af gaan. Zegt de verkeersinformatie dat er 25 kilometer staat, dan bestaat die file voortdurend uit andere voertuigen.” Om de knelpunten in bereikbaarheid en doorstroming aan te pakken, maakt De Verkeersonderneming gebruik van een aantal programma’s. In Groot Rotterdam is dat onder meer Het Beter Benutten pakket. Er is 170 miljoen euro uitgetrokken om de files in de stadsregio te bestrijden. Dat geld wordt besteed om knelpunten op te lossen en aan maatregelen die zorgen dat automobilisten buiten de spits rijden. Van der Bend: “Dit lost niet alles op. In de regio is er nog steeds sprake van bevolkingsgroei en bedrijfsgroei. Meer asfalt is dan ook nodig en een project zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel maakt daar onderdeel van uit.”

Drechtsteden
Voor de Drechtsteden zal er eveneens een Beter Benutten pakket komen. “Afgelopen maart is voor de regio Groot Rotterdam de ambitie uitgesproken om voor nog eens 100 miljoen aan maatregelen te gaan bedenken voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Het Rijk draagt hier 50 miljoen aan bij en de overige 50 miljoen komt van andere (regionale en lokale) overheden (30 miljoen) en de private sector met een bijdrage van 20 miljoen. De Beter Benutten pakketten betreffen maatregelen voor zowel werkgevers als werknemers. Alleen door een combinatie van beter benutten én bouwen kunnen we de bereikbaarheid verbeteren. Hiervoor is ook een inspanning van het bedrijfsleven noodzakelijk. Doel is effectiever gebruik van bestaande infrastructuur door onder meer het spreiden van spitsverkeer over een groter deel van de dag en door automobilisten over te halen meer thuis te werken of de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken,” zegt Van der Bend.

Spitsmijden
Spitsmijden is zo’n concept om automobilisten te verleiden de spits te mijden. En het werkt, deelnemers blijken bereid hun gedrag over langere periode te wijzigen als ze hiervoor (een korte periode) worden beloond. In Rotterdam is hiermee al veel ervaring opgedaan met het verminderen van spitsverkeer op de A15. “Het spitsmijdenproject Spitsmijden010 lukte het om maar liefst 1.500 spitsmijdingen per dag te realiseren, onder andere door automobilisten te belonen als zij op andere uren rijden en doordat ondernemingen hun werknemers alternatieven bieden voor het spitsverkeer. Werkgevers stellen bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters aan hun werknemers beschikbaar.” Spitsmijden010 werd in februari 2014 afgerond. Dat de spitsmijdacties succesvol zijn, blijkt recentelijk uit de belangstelling voor het nieuwe spitsmijdenproject Wild! Van de Spits op de A16, A20 en de Algerabrug in Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel. Dit project is nu een maand geleden echt gestart en de teller staat nu al op gemiddeld 3.000 spitsmijdingen per dag.

Logistiek
Van der Bend: “Bedrijven kijken nu nog teveel naar hun eigen vrachtwagencombinaties. Meer transport over water vanuit de Rotterdamse haven richting Dordrecht en verder is een mogelijkheid. Als bedrijven samen optrekken kunnen ze makkelijk een binnenvaartschip vullen. Daarin is nog veel te halen. Ik weet dat er in de Drechtsteden bedrijven in zijn algemeenheid al flink nadenken over vraagstukken op het gebied van mobiliteit. De komende jaren gaan we daar de nodige vruchten van plukken.” Onlangs is De Verkeersonderneming gestart met de Marktplaats voor Logistieke Innovaties. Aanbieders van logistieke diensten worden uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen die bovendien een spitsmijdend effect hebben. Ketenpartijen (verladers, vervoerders en ontvangers) beoordelen deze oplossingen op bestaande processen en op financiële haalbaarheid.

Meer weten?
Zie www.verkeersonderneming.nl