Overig

Sociale Dienst Drechtsteden: Omgaan met de veranderde arbeidsmarkt en wetten, ook ten gunste van ondernemers

586

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt advies en ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden op het gebied van werk, inkomen en zorg. Een goede samenwerking met andere partijen is essentieel voor het behalen van goede resultaten.

Om een vitale arbeidsmarkt in de regio te behouden, werkt de Sociale Dienst Drechtsteden nauw samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten. Dat loont, vertelt Yvonne Bieshaar, directeur Sociale Dienst Drechtsteden.

De Sociale Dienst Drechtsteden voert sinds 1 januari 2015 de gedecentraliseerde AWBZ-taken uit en kreeg met ingang van die datum ook te maken met de Participatiewet. Hoe speelde de organisatie in op deze veranderingen? “De Participatiewet is de vervanger van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Daar waren we al in thuis, dus dat proces verliep vrij soepel. De decentralisatie van de AWBZ is een ander verhaal. Het was een complexe materie om dit van de landelijke overheid over te nemen en regionaal op te zetten. Er was bijna geen begeleiding en de informatie die we van de Rijksoverheid kregen was een rommeltje. Door gesprekken met zorgaanbieders en cliënten krijgen we een steeds beter beeld van de situatie en hoe daarop in te springen. Ik ben er trots op dat we dat ondanks de moeilijkheden goed hebben neergezet. We zijn altijd voorop de golf blijven zitten.” Dat deed de regio niet op het gebied van werkloosheid. “Het hele land had te maken met een flinke crisis op de arbeidsmarkt, maar de Drechtsteden werden extra hard getroffen. Veel business is industrieel geënt en de maakindustrie merkt het altijd als eerste wanneer mindere tijden aanbreken. Die branche is enorm gevoelig voor conjunctuur. Het voordeel is echter dat deze sectoren (industrie, handel en transport) nu bij voorzichtig herstel ook als eerste weer omhoog krabbelt.” Het einde van de crisis lijkt nabij. Dat staven ook de cijfers die Bieshaar noemt. “Het werk voor uitzendkrachten in de Drechtsteden neemt fors toe. Sinds april hebben we te maken met een stijging van 15 procent. Baanbrekend Drechtsteden, ons samenwerkingsverband met werkgevers en de Randstadgroep, heeft het ook ontzettend druk. Er is enorm veel bemiddeld. Op 1 juli is al de 500ste match van het jaar gemaakt, terwijl de target voor het gehele jaar was vastgesteld op 650. Dat aantal gaan we dus ruimschoots overtreffen. Dat is een bewijs dat de arbeidsmarkt voor steeds meer mensen kansen biedt. Dat zien we ook in de afname van het werkloosheidscijfer in de regio. Dat was vorig jaar 5,2 procent en nu 4,6 procent.”

De aantrekkelijkheid van garantiebanen met loonkostensubsidie

Bieshaar merkt dat bedrijven het sectorbreed weer aandurven om te investeren. “Dan gaat het met name om flexwerk en tijdelijke dienstverbanden. De branches techniek, transport, beveiliging en tuinbouw springen er met name bovenuit. De gehele arbeidsmarkt is aan het flexibiliseren. Dat is de nieuwe realiteit. Om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om werkzoekenden met een beperking een kans te geven, zijn er enige tijd geleden garantiebanen in het leven geroepen. Werkgevers en werknemers organisaties hebben dit afgesproken in het sociaal akkoord. Dit zijn banen voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen.”

Overeengekomen is dat in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 garantiebanen in Nederland worden gerealiseerd. Als werkgevers hieraan niet voldoen, dan treedt een wettelijk quotum in werking. Iedere werkgever met 25 of meer werknemers krijgt dan een verplichting om een arbeidsplaats aan te bieden aan iemand uit de doelgroep. Daar staan loonkostensubsidie en loonwaarde tegenover. Wanneer een werkzoekende met een beperking via Baanbrekend Drechtsteden of detachering in dienst wordt genomen of ingehuurd, kan de Sociale Dienst Drechtsteden werkgevers met loonkostensubsidie tegemoet komen. “De hoogte is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker. Binnen onze organisatie hebben we diverse experts in huis die langdurig en nauwgezet meten hoeveel productiviteit iemand levert. De werkgever ontvangt vervolgens aan de hand daarvan een maandelijks vastgestelde loonkostensubsidie en hoeft dit alleen maar aan te vullen tot het wettelijk minimumloon. Een veel aantrekkelijker systeem dan voorheen, toen er geen enkele middenweg was. Dat bleek  voor alle partijen frustrerend; ondernemers, de Belastingdienst en klanten. We hebben op verschillende gebieden al flinke stappen gemaakt, waardoor steeds meer mensen in de Drechtsteden kunnen meedoen in de samenleving. Het is ons streven om alleen nog bijstand te verstrekken aan mensen die echt niet kunnen werken. Dat is geen utopie, maar een realistisch doel. Uiteraard zijn we daarbij wel afhankelijk van externe factoren, met name de economie. Als die wereldwijd weer inzakt, wordt het natuurlijk een stuk lastiger. Maar in goede tijden is het zeker mogelijk.”