Overig

Studiekosten van kinderen fiscaal aftrekbaar?

670

Met ingang van 2013 is de persoonsgebonden aftrek voor scholingsuitgaven gewijzigd. In politiek jargon heeft er een vereenvoudiging plaatsgevonden. Voor u of uw kinderen betekent dit in werkelijkheid een bezuiniging van de regering. Wat is nog wel aftrekbaar en hoe zorgt u er voor dat de uitgaven zo veel mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn?

Scholingsuitgaven kunnen onder voorwaarden aangemerkt worden als persoonsgebonden aftrekpost. Het gaat hier alleen om uitgaven voor een eigen studie of opleiding met het oog op het verwerven van inkomen. U heeft enkel baat bij deze aftrek indien u, of uw partner, voldoende inkomen heeft. Als in het jaar van de studie of opleiding het (gemeenschappelijk) inkomen niet toereikend is om de hele aftrek in aanmerking te nemen, schuift het restant van de persoonsgebonden aftrek door naar het volgende jaar.

Tot en met 2012 kwamen de gemaakte kosten voor boeken, vaktijdschriften, lesgeld, collegegeld en lesmateriaal voor aftrek in aanmerking. Daarnaast konden afschrijvingen voor duurzame goederen, zoals een computer, worden afgetrokken. Er gold een drempel van € 500 en in sommige gevallen een maximum van € 15.000 op jaarbasis.

De berekende scholingsuitgaven moesten worden vergeleken met normbedragen. Het bedrag dat uiteindelijk aftrekbaar was, hing af van de verhouding tussen de scholingsuitgaven en de normbedragen. Een aftrek was uitgesloten voor zover recht bestond op studiefinanciering.

De aftrekbare uitgaven zijn per 1 januari 2013 limitatief beperkt tot uitgaven voor lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, promotiekosten en de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermmiddelen. Ook in 2013 geldt dat u de ontvangen studiefinanciering in mindering moet brengen op de gemaakte scholingsuitgaven. De aftrekdrempel is in 2013 verlaagd van € 500 naar € 250. Het maximum van € 15.000 blijft in sommige gevallen van toepassing.

Onder leermiddelen vallen de gebruiksvoorwerpen gericht op het bijbrengen van studie gerelateerde kennis en vaardigheden. Hieronder vallen zowel leermiddelen voor het vergaren van theoretische kennis als het vergaren van praktijkvaardigheden. Van belang is dat computers en bijbehorende randapparatuur door de wetgever expliciet zijn uitgezonderd van het begrip leermiddel. Al met al een beperking van de mogelijkheden.

Over het algemeen betalen ouders mee aan de studie van hun kinderen, zeker als het een dure studie betreft. De studiekosten kunnen (deels) aftrekbaar worden gemaakt door een bedrag te lenen aan een kind die vervolgens zelf de kosten betaald. In de leningsovereenkomst met het kind moet een reële terugbetalingsverplichting worden opgenomen, bijvoorbeeld een bepaalde aflossingstermijn na het behalen van het diploma. Uiteraard kan het kind ook terugbetalen uit ontvangen schenkingen in de toekomst. Overleg met uw belastingadviseur is dan wel wenselijk. Als er een verband is tussen de lening en latere schenkingen, dan drukken de kosten van de studie niet op uw kind en is een aftrek bij het kind uitgesloten.

 – Jan van Neerbos