Overig

Tonnageregime of niet? Einde aan discussie kwalificatie vergoeding voor werving participanten?

580

In de praktijk vindt er steeds meer discussie plaats met de belastingdienst over of een werkzaamheid (en dus het daarmee behaalde resultaat) nu onder het tonnageregime valt of niet. We zien deze discussie ook geruime tijd op Europees niveau. Soms komen we er niet uit met de belastingdienst. Een procedure kan dan het gevolg zijn.

Uitspraak Hoge Raad 15 juni 2012

Op vrijdag 15 juni jongstleden heeft de Hoge Raad beslist dat het tonnageregime niet van toepassing is op vergoedingen die worden ontvangen ter zake van het werven van investeerders in scheepvaart-CV’s.

Achtergrondinformatie

Op basis van het tonnageregime kunnen belastingplichtigen kiezen voor een forfaitaire bepaling van hun winst uit zeescheepvaart op basis van het nettotonnage van de schepen. Het begrip ‘winst uit zeescheepvaart’ omvat het internationale verkeer over zee, het vervoer ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen, sleep- en hulpverleningswerkzaamheden aan schepen, alsmede de activiteiten die direct met de exploitatie van zeeschepen samenhangen. Wordt voor het tonnageregime gekozen, dan geldt dat regime in de plaats van de normale regels voor de winstbepaling. Voor resultaten die niet zien op bovenstaande activiteiten geldt het normale regime. Er gelden nog specifieke voorwaarden om voor dit regime in aanmerking te kunnen komen.

 

In casu gaat het vooral om de betekenis van de termen ‘winst behaald met de exploitatie van een schip’ en ‘werkzaamheden die direct samenhangen met de exploitatie van een schip’.

Casus

Belanghebbende is de moedermaatschappij van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Één van haar gevoegde dochtermaatschappijen verzorgt de werving van participanten voor scheepvaart-CV’s. Gedurende de exploitatie van de zeeschepen verricht de dochter ook werkzaamheden zoals het beantwoorden van vragen van de participanten, overleg met de rederijen, het bijwonen van participantenvergaderingen etc. Ter zake van deze werkzaamheden ontvangt de dochter vergoedingen.

Belanghebbende heeft geopteerd voor toepassing van het tonnageregime. Haar fiscale winst uit zeescheepvaart wordt derhalve bepaald op basis van dit regime. In geschil is of de genoemde vergoedingen onder de tonnagebelasting vallen. De rechtbank Haarlem en het Gerechtshof Amsterdam oordeelden dat de tonnageregeling niet geldt voor de ontvangen vergoedingen. De Hoge Raad komt tot eenzelfde conclusie.

De Hoge Raad oordeelt dat de ter zake van de werkzaamheden ontvangen vergoedingen geen betrekking hebben op werkzaamheden die de exploitatie van het schip betreffen. Het bijeenbrengen van kapitaal kan niet als exploitatie van het schip worden aangemerkt. Voor deze exploitatie dient wel kapitaal bijeen te worden gebracht, maar deze werkzaamheden hangen niet zo nauw samen met de exploitatie van een schip dat de ter zake van deze werkzaamheden ontvangen vergoedingen onder de toepassing van de tonnageregeling vallen.

Gevolgen voor de praktijk

Steeds weer zal men dienen te toetsen of de werkzaamheden van de onderneming nu onder het tonnageregime vallen of niet. Dit geldt niet alleen voor de opbrengstenkant, maar natuurlijk ook voor de kostenkant. Ons inziens kan bovenstaande uitspraak in combinatie met andere minder recente jurisprudentie leiden tot meer kostenaftrek dan in het verleden haalbaar werd geacht.