Overig

University College stap dichterbij

828
University College stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht zet met het beschikbaar stellen van € 100.000,- een belangrijke stap in het vestigen van een University College in de historische binnenstad. Het college voelt zich daartoe aangemoedigd en ondersteund door het enthousiasme vanuit de samenleving en de support van onder meer Werkgevers Drechtsteden, onderzoeksinstituten en het onderwijsveld.

Om het University College de mogelijkheid te geven zelfstandig door te groeien heeft het college de gemeenteraad verzocht extra middelen ter beschikking te stellen. De Wereldwaag aan de Wijnstraat 237 in Dordrecht is het beoogde pand waarin het University College vanaf 2013 gaat starten. In een periode van vijf jaar wordt de bacheloropleiding op het gebied van water(bouw), maritiem en deltatechnologie ontwikkeld tot een instituut dat onderwijs verzorgt voor circa 600 studenten.

Kennisontwikkeling
Met de komst van een University College wil Bert van de Burgt, wethouder van Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid, een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling die aansluit bij de vraag en de kwaliteitseisen van de arbeidsmarkt. “Investeren in de kennisontwikkeling heeft een stimulerende invloed op de werkgelegenheid. De regio wordt daardoor aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Daarnaast motiveert het de bedrijven die al in de regio opereren hun vestiging uit te breiden of te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling,” aldus de wethouder.

Versterking
Het University College versterkt de bestaande onderwijsketen in Dordrecht en de regio. Daarnaast levert het College excellente breed georiënteerde studenten af, die bagage hebben om moeiteloos door te kunnen stromen naar masterstudies die door universiteiten over de gehele wereld worden aangeboden.

Levendige binnenstad
De te verwachte toenemende stroom van studenten geeft ook een bijdrage aan de gewenste levendigheid van de historische binnenstad. De compacte (binnen)stad, die als campus gaat fungeren, biedt de studenten niet alleen sfeer en ambiance, maar bezorgt ze met de sportfaciliteiten en het gevarieerde kunst- en cultuuraanbod het nodige vertier en ontspanning. Daarnaast is de verwachting, dat ondernemers in vooral de horecabranche, de vruchten plukken van de aanwezigheid van een opleidingsinstituut, gelegen in het centrum van de historische binnenstad.

Perspectieven
Burgemeester en wethouders hebben vertrouwen in de toekomst en zien kansen. Provincie en Rijk hechten veel waarde aan het vergroten van de kennis als een belangrijk ingrediënt voor het stimuleren van de (regionale) economie. Het University College met een onderscheidend onderwijsaanbod op het gebied van water(bouw), maritiem en deltatechnologie beantwoordt aan dit doel en heeft al aansluiting gevonden bij de economische Provinciale- en Rijksprogramma’s van de Zuidvleugel en de Topsector Water.

Netwerk
Van belang is dat het University College samenwerkingsverbanden aangaat. Om te kunnen groeien naar een volwaardige (door het Rijk) erkende bacheloropleiding moet het College deel uitmaken van een netwerk waarin universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven participeren. Behalve het streven een actieve rol te willen vervullen als schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt levert het onderwijsinstituut naar verwachting een bijdrage aan de versterking van de ‘ziel van de stad’.