Overig

Veelbewogen

465

De afgelopen anderhalve maand is veelbewogen geweest voor de haven van Moerdijk. De brand bij Shell, de presentatie van de havenstrategie met een bijbehorend maatregelenpakket voor Moerdijk, bespreking van de havenstrategie en Logistiek Park Moerdijk (LPM) in Provinciale Staten en het ontgassingsverbod voor het Hollands Diep.

De brand op het Shell-terrein springt in het oog, juist omdat veiligheid zo’n belangrijk thema is voor de haven. Het is goed om te zien dat er veel lessen geleerd zijn van Chemie-Pack. Gelukkig konden de licht gewonde werknemers weer snel naar huis. Er wordt nu van alle kanten, externe instanties en Shell zelf, onderzoek gedaan naar de toedracht. Saillant is natuurlijk het feit dat deze brand uitbrak op de dag dat de gemeente Moerdijk een boek uitbracht over de aanpak van de brand bij Chemie-Pack.

Eind mei presenteerden het havenschap, de gemeente Moerdijk en de provincie gezamenlijk de nieuwe havenstrategie. Vele stakeholders hebben gereageerd op een eerdere conceptversie van de strategie. Hieruit sprak veel steun voor de economische ambities, samen met zorgen over de leefbaarheid in de omgeving. De havenstrategie zet in op groei voor het haven- en industriegebied. Daarmee kan het op termijn een deel van het werkgelegenheidsverlies van Philip Morris opvangen. Daarnaast is in de havenstrategie meer aandacht uitgegaan naar de omgeving, zowel natuur als omwonenden. Specifiek voor de inwoners van het dorp Moerdijk heeft de gemeente samen met de provincie en het havenschap een maatregelenpakket gemaakt. Dit is erop gericht om het dorp leefbaarder te maken en biedt hen die dat willen de mogelijkheid om te verhuizen.

In juni hebben twee statencommissies zich gebogen over de havenstrategie en het Logistiek Park Moerdijk. Verschillende fracties plaatsten daar kanttekeningen bij de invloed van de economische ambitie voor de leefbaarheid van het gebied. Ook waren de financiële risico’s en die op het gebied van veiligheid onderwerp van discussie. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk besluiten in principe begin juli over deze strategie. Tot medio juni kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden reacties geven op de plannen. Op basis van de reacties volgt een nieuw voorstel. Provinciale Staten nemen naar verwachting eind 2014 een beslissing over het definitieve inpassings- en exploitatieplan.

De provincie Noord-Brabant past de Provinciale Milieu Verordening (PMV) aan om het zogeheten ‘ontgassen’ van binnenvaartschepen op het Hollands Diep bij Moerdijk tegen te gaan. Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen en benzeenhoudende stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid.

– Yves de Boer