Overig

Wat maakt Moerdijk zo geschikt voor chemiebedrijven?

736

Op het gigantische Haven- en Industrieterrein Moerdijk met een totale omvang van 2345 hectare, waarvan 1200 hectare uitgeefbaar is, is een belangrijk deel ingeruimd voor chemische en industriële bedrijven in de zwaarste milieucategorieën. Dit Industrial Park ligt in het meest westelijke deel van het industrieterrein en hier worden op grote schaal grond- en reststoffen verwerkt. Wat maakt Moerdijk zo geschikt voor vestiging van chemiebedrijven? Wij vroegen het aan Sjaak Vaes.

Bekende chemiebedrijven zoals Shell Chemie, LyondellBasell, Erca Emery Surfactants en Dr. W. Kolb zijn op het

Industrial Park gevestigd. Sjaak Vaes, Programmamanager Commerciële Exploitatie van het Havenschap Moerdijk, heeft onder andere acquisitie in zijn portefeuille (zie ook elders in dit magazine, red.). Hij kent de markt en de bedrijven door en door en weet dan ook genoeg argumenten aan te dragen waarom Moerdijk een ideale vestigingsplek is voor chemiebedrijven. “Daar is een aantal belangrijke redenen voor,” zo begint Vaes zijn betoog. “Er is in Nederland nog weinig grond beschikbaar waar bedrijven in zware milieu categorieën activiteiten kunnen ontwikkelen zonder tegen de grenzen van milieuwetgeving aan te lopen. Wij zijn al volledig ingericht op bedrijven uit deze sector en er is nog genoeg ruimte beschikbaar voor nieuwkomers. Bovendien kunnen de nieuw te vestigen chemiebedrijven hier optimaal gebruik maken van elkaars mogelijkheden en kansen. Belangrijke punten dus om Moerdijk als vestigingsplaats te kiezen. Vooral het laatst genoemde punt is niet onbelangrijk want in de chemie en procesindustrie zie je vaak dat de bedrijven van elkaars producten, maar ook van elkaars rest- en afvalstoffen gebruik maken. Een mooi voorbeeld is Shell Chemie hier op het terrein die met hun kraker onder andere ethyleenoxyde produceert. Shell levert dit vervolgens als basisgrondstof aan de buren Dr. W. Kolb en Erca Emery Surfactants. Maar er zijn nog meer bedrijven die Shell -maar ook andere bedrijven- met haar (rest)stoffen kan voorzien. Die andere bedrijven hebben bijvoorbeeld behoefte aan stoom en water. Kortom, veel bedrijven kunnen elkaar voorzien van diensten en producten. En uiteindelijk moet alles ook nog vervoerd worden en dat kunnen de op het terrein aanwezige transportbedrijven voor hun rekening nemen. Met directe aansluitingen op de snelwegen A16 en A17 ben je snel in het Europese achterland. Door al deze aspecten kan er een soort kringloop ontstaan, waarbij het restproduct van het ene bedrijf een grondstof is voor een ander bedrijf. Denk daarbij ook aan bedrijven die behoefte hebben aan CO2. Die kunnen ook weer terecht bij Shell, dat CO2 uitstoot bij het productieproces. Door deze CO2 in te zetten in productieprocessen van andere bedrijven reduceren we de uitstoot. Al met al biedt dat kansen en mogelijkheden en als we maar genoeg in beeld kunnen krijgen hoe partijen, met name op het Industrial Park, met elkaar zaken kunnen doen, is het nog ‘slechts’ een kwestie van goede afspraken maken en aan de gang gaan.”

Puzzel
Om een beeld te krijgen van hoe één en ander optimaal is te organiseren, heeft Vaes vorig jaar een bezoek gebracht aan een groot chemisch cluster in Singapore. “Wat ons daar vooral opviel, is het grote belang om een aantal van dergelijke clusters gelijktijdig tot ontwikkeling te laten komen. Uiteindelijk is de puzzel dan gemakkelijker te voltooien, want als de rand eenmaal is gelegd kun je de rest betrekkelijk eenvoudig invullen. Het zou daarom ideaal zijn als een aantal nieuwe bedrijven zich gelijktijdig hier zouden vestigen. In de praktijk komt dat natuurlijk niet voor. Het is als Havenschap dan ook onze taak om te kijken hoe we geïnteresseerde bedrijven zo optimaal mogelijk in de ‘puzzel’ van het Industrial Park kunnen inpassen.”

USP’s
Dat het Haven- en Industrieterrein Moerdijk een gewilde vestigingsplaats is voor de chemie- en procesindustrie heeft het te danken aan nog een aantal Unique Selling Points. Zo ligt Moerdijk centraal op een knooppunt van infrastructuur die vele mogelijkheden biedt om goederen van en naar Nederland te vervoeren. Via zeeschepen met een diepgang tot 9 meter, via binnenvaart, via het spoor en via de weg. Verder heeft Moerdijk een aansluiting op het Europese pijpleidingnet dat van Rotterdam, via Moerdijk en Vlissingen naar Antwerpen loopt en ook nog een aftakking heeft naar het Ruhrgebied. Dat zet het Industrial Park evenzeer als interna-tionaal knooppunt op de kaart. Verder is de grote diversiteit aan gevestigde bedrijven, waarbij verwante bedrijfsactiviteiten die in de nabijheid van elkaar gehuisvest zijn, regionaal, nationaal en internationaal, voor de eerder genoemde spin-off kunnen zorgen. Alles bij elkaar schept dit vele pluspunten die het Haven- en Industrieterrein Moerdijk tot een uitstekende locatie voor nieuw te vestigen bedrijven maakt.

“Door nauw overleg en daarbij alle mogelijkheden, wensen en eisen van de betrokken partijen in ogenschouw te nemen, is het onze taak om de nog beschikbare 120 hectare beschikbare grond in het Industrial Park ingevuld te krijgen. Er liggen nog genoeg uitdagingen op ons te wachten,” aldus Vaes.