Overig

Wonen en stedelijke ontwikkeling

711

Column Werkgevers Drechtsteden

In de afgelopen decennia is ons leefgebied meer en meer verstedelijkt. Daar waar voorheen de industrie buiten de woonkern was gesitueerd, wordt deze nu steeds meer door de woonkern omringd.

Met de uitbreidingen van de industrieterreinen in de Drechtsteden en daarbuiten, neemt de druk van woningbouw toe. Het vestigingsklimaat en het leefklimaat kunnen zomaar verschillende belangen krijgen. Bereikbaarheid en de stikstof/ fijnstof problematiek beïnvloeden deze belangen. Als we dit niet regionaal en bovenregionaal oppakken zal het een onoplosbare Gordiaanse knoop blijven en komen we nooit verder met onze regio.

Vanuit de diverse belangen “trekken” alle belanghebbenden aan de plannen. Het is de kunst om met respect voor de diversiteit aan belangen de knoop in het midden te houden. Alle problemen vanuit een van de belanghebbenden oplossen kan nooit helemaal, omdat dan andere belangen niet tot hun recht komen. Overleg en afstemming is nodig, dat vraagt elkaar kennen, vertrouwen en een resultaatgerichte aanpak.

In onze regio Drechtsteden/Gorinchem is recent een mooie Regiodeal subsidie opgehaald. In de aanvraag is er op een abstraherend niveau gekeken naar mogelijke investeringen die alle bovengenoemde aspecten helpt te ontwikkelen. Dit wordt gevangen onder de term “brede welvaart”. De Regiodeal kent drie pijlers: Dynamische oevers, Human Capital en Toegepaste innovatie.

Met deze investeringsimpuls kunnen projecten worden bekostigd, met als doel dat de hele regio een boost krijgt en daarmee een “vliegwiel” voor de brede welvaart wordt gecreëerd.

De regio Drechtsteden heeft belang bij het zoeken naar onderlinge verbanden tussen de knelpunten van de regio en de Regiodeal doelstellingen.

Wij hebben hierdoor de kans om een toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling te creëren waarbij zowel wonen, werken, bereikbaarheid als leefklimaat tot hun recht komen.